Polityka prywatności

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Niniejszy regulamin określa:

– zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak ul. Morenowa 6 62-052 Komorniki
NIP: 777-31-95-676 , w którego ramach zamieszczane są informacje dotyczące szeroko pojętej tematyki fotografii,

– zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu https://www.fotograf-event.pl/

– zasady wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu https://www.fotograf-event.pl

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu.

II. DEFINICJE.

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak
ul. Morenowa 6
62-052 Komorniki
NIP: 777-31-95-676

Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu https://www.fotograf-event.pl/ w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;

Serwis – serwis tematyczny www.fotograf-event.pl i, poświęcony szeroko pojętej tematyce.

Zasoby serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia, artykuły oraz formularze kontaktowe;

Operator serwisu –
KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 ;

Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU.

1. Zobowiązania
KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 .

Dostęp do Zasobów serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów serwisu na czas nieoznaczony.

2. Zobowiązania Użytkownika.

a) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.

b) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów i danych zawartych w Zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów i danych w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

1. KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością, jednakże przedstawione informacje w żadnej mierze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676   w ogłoszeniach i ewentualne wizualizacje mają jedynie charakter orientacyjny i poglądowy. KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676  nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o jakiekolwiek informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

3. KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 nie odpowiada za skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych oraz za przypadki braku dostępności Zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ INFORMACJA HANDLOWA.

1. Na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, wyrażonej poprzez odznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego okna na formularzu w Serwisie https://www.fotograf-event.pl/, dane osobowe Użytkownika w postaci: imienia, adresu e-mail i nr telefonu (oraz inne dane osobowe, jeśli zostaną przez Użytkownika podane z jego inicjatywy w opisie w formularzu w postaci: nazwiska, nr księgi wieczystej, adresu) będą przetwarzane przez KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 :,

a) w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

2. Użytkownik poprzez zaznaczenie bądź niezaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu w serwisie https://www.fotograf-event.pl/ może wyrazić zgodę lub odmówić zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do stosownego żądania pochodzącego od adresu e-mail, którego żądanie dotyczy.

3. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, mogą być wysyłane informacje handlowe (zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.

4. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 , działający pod firmą: KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 , z siedzibą na Komornikach,

5. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a) w formie pisemnej pod adresem: ul. Morenowa 6, 62-052 Komorniki

b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu: +48 727 921 394.

c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@fotograf-event.pl

6. Dane przechowywane będą do czasu uzyskania przez Administratora informacji o odstąpieniu przez Użytkownika od zamiaru zawarcia umowy pośrednictwa.

7. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, które współpracują z Administratorem w zawieraniu umów pośrednictwa.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą Użytkownika, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 1 Użytkownik może w każdej chwili cofnąć, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody. Wynika to z normy artykułu 7 ust. 3 Rozporządzenia RODO. Cofnięcie zgody możliwe jest w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej kontaktując się z Administratorem.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 Rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz adresów IP.

2. Adresy IP zbierane na podstawie analizy logów dostępowych są wykorzystywane w celach technicznych, związanych tylko z moderacją zgłoszeń z formularzy kontaktowych i administracją serwerem naszego Serwisu.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676 , działającym pod firmą: KOALA STUDIO Agnieszka Borowiak NIP: 777-31-95-676

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.